Menü Kapat

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Rotary 2420. Bölge Federasyonu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“KVKK”) uyarınca; “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak
şekilde talep ettiğimiz ve tarafımızca paylaşılan kişisel verilerinizin yine işlenmelerini
gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, saklanacak, yeniden düzenlenecek,
kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın
öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilecek,
devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu
bildiririz.
Kişisel verileriniz, başta kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası, aile birey bilgileri vb.)
olmak üzere, IP, adres ve telefon bilgileri, üyesi bulunulan kulüp, iş ile fotoğraf ve görüntü gibi
bilgileri ifade etmektedir.
Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta veya sosyal medya
mecraları gibi kanallar aracılığıyla toplanarak; Federasyonumuzun kuruluş amaçları
doğrultusunda yürütülen iş ve işlemlerimizde kullanılmak üzere faaliyetlerimizin yerine
getirilmesi, sürdürülebilmesi, geliştirilmesi, her türlü bildirimde bulunulması, tanzim edilen
veya edilecek sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, güvenliğin sağlanması tarafınıza daha
iyi ve daha güvenilir hizmet verilebilmesi ve hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi için KVKK’nın
5. ve 6. maddelerinde belirlenen şartlar ve amaçlar dahilinde işlenmektedir.
Veriler yasal sürelere tabi olarak kendi veri tabanlarımızda tamamen ya da kısmen otomatik
olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilip kaydedilmekte, bulut ortamında ya da fiziki olarak muhafaza edilmektedir.
Toplanan tüm bilgiler hakkında KVKK’nın 11. maddesi gereği info@rotary2420.org adresine
güvenli elektronik imza ile imzalanmış elektronik posta göndererek ya da Black Out İş Merkezi
Şişli/İstanbul adresine şahsen veya ıslak imzalı dilekçeniz ile başvurarak kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin
bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini
talep etme hakkına sahipsiniz.
Başvurunuz, hangi hakkınızı kullanmayı talep ettiğinizi açık ve anlaşılır bir dille ifade etmeniz
halinde, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandırılır. Ancak, işlemin Federasyonumuz için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde,
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.
Başvurunuz hakkında sizinle iletişime geçebilmemiz ve talep edilen bilgi hakkında sehven
üçüncü kişilere bilgi verilmesini önlemek amacıyla, başvurunuzda kimlik ve adres bilgilerinizle
birlikte kimliğinizi doğrulamaya yarar belgelerinde eklenmesi önem arz etmektedir.
Saygılarımızla
Rotary 2420. Bölge Federasyonu